Retina Detachment

Tus retina yog txheej teeb-rhiab ntawm cov nqaij mos uas lines hauv lub qhov muag thiab xa nrig txog kev pom lus los ntawm cov optic paj rau lub paj hlwb. Thaum lub retina detaches, nws yog lifted lossis rho tawm nws txoj hauj lwm zoo. Yog hais tias tsis kom sai los kho, retinal detachment ua rau cov tsis pom kev lawm. Tej zaum kuj yuav muaj me me chaw ntawm lub retina uas yog torn. Cov cheeb tsam, hu ua retinal kua muag los so retinal, yuav ua tau kom retinal detachment. Yog peb ntau hom kev retinal detachment:

  • Rhegmatogenous – tus tsim kua muag los so hauv lub retina pub kua rau kom tau raws li cov retina thiab cais los ntawm cov xim retinal epithelium (RPE), txheej pigmented ntawm tes uas nourishes lub retina. Yog tshaj cov retinal detachments.
  • Tractional – nyob rau hauv hom detachment, caws pliav tej nqaij mos rau cov retina deg sib cog lus thiab ua rau lub retina cais los ntawm cov RPE. Detachment li no muaj tsawg dua uas.
  • Exudative – feem ntau los ntawm retinal, xws li kab inflammatory tsiv siab thiab raug mob/kev mus rau lub qhov muag. Nyob rau qhov twg, kua leaks mus rau qhov chaw kom cov retina, tiam sis nws muaj los yog tsis muaj kua muag los so hauv lub retina.