GLAUCOMA

GLAUCOMA yog tsis yog ib tus kab mob, tab sis ib pawg ntawm qhov muag tej yam mob uas ua rau paj optic puas, uas tej zaum yuav ua rau tus neeg tsis pom kev npog qhov muag. Txoj kev yuav txo kev kub siab nyob rau hauv koj qhov muag (intraocular siab) feem ntau, tab sis tsis yeej, ua puas tsuaj no.

GLAUCOMA yog ib yam ntawm cov kev ua rau cov dig muag nyob hauv lub teb chaws As Mes Lis Kas. GLAUCOMA puas koj pom li maj koj yuav tsis pom tias yam tsi pom txog thaum uas tus kab mob no rau ib theem siab heev. Cas tshaj glaucoma, siv nws qhib lub glaucoma, twb tsis hnov li cas cov tsos mob los yog mob tsuas yog tsis pom kev tsheb txhob sibtsoo.

Kev paub thaum ntxov thiab kho tau txo los tiv thaiv optic paj puas thiab tsis pub tshaj glaucoma hais txog tsis pom kev zoo yuav. Tseem ceeb heev uas yuav tau txais koj qhov muag nais maum kuaj tsis tu ncua, thiab kom koj tus kws kho mob rau lub qhov muag raws li no koj intraocular siab.